DARIPADA ABI HURAIRAH KATANYA RASULULLAH BERSABDA

"SESIAPA YANG MENJALANI SESUATU JALAN UNTUK MENUNTUT ILMU, NESCAYA DIPERMUDAHKAN UNTUKNYA JALAN MENUJU KE SYURGA"

_________________________________________________________

Mini Tesis: Khilaf Qiraat dan Tajwid Pada Lughah

7:37 AM Edit This 0 Comments »

PENGENALAN
Ilmu Qiraat dianggap asing oleh masyarakat melayu kerana ia tidak diperkenalkan secara meluas di negara kita, sedangkan ia berkembang dengan meluasnya pada zaman Rasullullah s.a.w dan selepasnya. Tetapi hakikatnya, ilmu Qiraat bukannya suatu ilmu yang asing bagi umat Islam di Malaysia, malah al-Quran yang dibaca sekarang adalah sebahagian daripada ilmu Qiraat itu sendiri. Pengajian tilawah al-Quran di Malaysia berjalan seiring dengan perkembangan dakwah Islam yang telah sampai di gugusan nusantara sejak sekian lama dahulu. Ketika itu, pengajian tilawah al-Qur’an hanya diajar oleh para ulama’ dan guru-guru agama melalui institusi pondok, madrasah atau rumah kediaman mereka.
Mengikut sejarah perkembangan ilmu tajwid, penyusun ilmu tajwid yang pertama dalam bahasa Melayu adalah seorang ulamak yang bernama Muhammad Salih bin Ibnu Mu’ti bin Syeikh Muhammad Salih al- Kalantani. Asal usulnya tidak diketahui tetapi mengikut sejarah nama di akhir adalah al-Kalantani, berkemungkinan beliau berasal dari kelantan.( nama ini terdapat dalam sebuah buku karya beliau ). Berdasarkan kepada bukunya mengenai ilmu tajwid, yang bertajuk “ Mir’atul Quran fi Tashili Ma’rifati Ahkamit Tajwid lil Mulkil Wahhab” dihasilkan pada tahun 1193H bersamaan 1779M adalah tarikh terawal mengenai ilmu itu yang ditulis dalam bahasa Melayu. Beliau juga telah mengambil kitab tafsir Bahasa Melayu “Turjumanul Mustafid”, Karya Abdul Rauf bin Ali al-Fansuri yang merupakan terjemahan dan tafsir al-Quran yang pertama dalam bahasa Melayu. Buku ilmu tajwid karya Ibnu Syeikh Abdul Mu’ti ini telah disalin semula oleh Tuan Guru Haji Mahmud bin Muhammad Yusuf Terengganu bermula pada tahun 1235H (1819) dan disiapkan pada tahun 1265H bersamaan 1848M.
Susunan Mir’atul Quran karya beliau mengandungi hukum-hukum tajwid yang
biasa dibicarakan dalam kitab-kitab lain dan membicarakan fasal-fasal dan beliau mula
membandingkan wajah-wajah bacaan imam-imam qiraat yang terkenal seumpama Syeikh Hafas, Syeikh Qalun, Syeikh Nafi’, Syeikh Abu Umar, Syeikh Ibnu Katsir, Syeikh Ibnu ‘Amir, Syeikh Kisa-I, Syeikh ‘Asim dan ramai lagi.
Setelah negara mencapai kemerdekaan sekolah-sekolah rasmi kerajaan pula turut menyediakan pengajian yang berhubung dengan tilawah al-Quran dan perkara yang melibatkan ilmu Qiraat tidak di perluaskan. Ini adalah kerana keutamaan dalam mempelajari bacaan al-Quran adalah membaca beserta dengan tajwid dan menjadi kewajipan bagi guru-guru al-Quran memberi penekanan serta tumpuan kepada kaedah bacaan al-Quran beserta tajwid. Seperti mana yang di utarakan oleh Imam Ibnu al- Jazari[1]
Maksudnya:
“Mengamalkan tajwid itu ( ketika membaca al-Qur’an ) satu kewajipan, Sesiapa yang tidak mengelokkan bacaan (membaca al-Qur’an beserta tajwid) adalah berdosa, kerana beserta tajwidlah Tuhan menurunkan al-Qur’an, dan begitulah kepada kita sampainya bacaan”.
Justeru itu, pengetahuan terhadap ilmu Qiraat ini di ketepikan dahulu agar masyarakat dapat membaca dengan betul sebelum mendalami ilmu Qiraat ini. Di samping itu juga, pengetahuan sebegini sebahagian besarnya hanya mampu dipelajari di Timur Tengah seperti Mesir, Syiria, Arab Saudi dan sesetengah negara arab yang lain maka timbullah masalah kekurangan pakar-pakar yang khusus dalam bidang ini untuk menerangkan kepada masyarakat pengetahuan tentang ilmu ini.
Keghairahan masyarakat Islam di Malaysia mempelajari seni ilmu bacaan al- Quran ini semakin meningkat. Ini terbukti dengan adanya sambutan yang menggalakkan terhadap kelas-kelas pengajian al-Quran sama ada dibawah kerajaan, swasta mahupun persendirian. Walaupun begitu, sebahagian besar kelas-kelas tersebut masih lagi belum memperkenalkan ilmu Qiraat ini kerana lebih menekankan kepada memperbetul dan memperelokkan bacaan.
Masyarakat Islam di Malaysia mula memahami bahawa bacaan yang mereka pelajari selama ini adalah bacaan daripada riwayat Hafs bin Sulaiman al-Khufi melalui majlis-majlis dan tilawah al-Quran yang sebahagian besarnya menonjolkan identiti bacaan ini sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat Islam di Malaysia bahawa bacaan yang dipersembahkan adalah mengikut bacaan riwayat Hafs bin Sulaiman al- Khufi sepertimana yang mereka amalkan sebelum ini.

TUJUAN
Antara tujuan kertas kerja ini dibincangkan adalah:
·Untuk membuka pandangan masyarakat tentang kepentingan ilmu qiraat.
· Untuk berkongsi pendapat dengan masyarakat tentang isu yang berkaitan dengan ilmu al-Quran.
· Untuk mengupas masalah-masalah yang wujud dalam ilmu qiraat. 
DEFINISI TAJWID
Pengertian Tajwid di antaranya:
¤ Menurut asal bahasa:
ألإتيان بالجيد
ertinya:
Mendatangkan/melaksanakan dengan bagus/baik.
¤ Menurut istilah:
علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والمدود وغير ذلك كالترقيق والتفخيم ونحو هما
ertinya:
ilmu untuk mengetahui setiap huruf dari haq dan mustahaqnya (kewajibannya), dari sifat-sifat mad dan selain mad seperti nipis, tebal, dan sebagainya.

HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWID

* Hukum mempelajarinya adalah fardhu Kifayah

* Manakala mengamalkannya adalah Fardhu Ain (wajib) seperti ketika seseorang itu ingin membaca Al-Quran .

Dalil : Surah Al-Muzzammil Ayat (4)Maksud: Dan bacalan Al-Quran dengan " Tartil "FAEDAH MEMPELAJARI ILMU TAJWID

1) Ilmu Tajwid merupakan semulia-mulia dan sebaik-baik ilmu pengetahuan, kerana ia berkaitan terus dengan Qalam Allah .

2) Dapat memperbaiki dan memperelokkan bacaan Al-Quran

3) Mengharapkan keredhaan Allah S.W.T serta kebahagiaan di dunia dan akhirat .

4) Merupakan satu tanggungjawab yang harus dilaksanakan sebagai seorang muslim walaupun hukum asalnya Fardhu Kifayah.

TAKRIF QIRAAT
Al-Qiraat bermaksud suatu cabang ilmu yang membincangkan tentang perbezaan bacaan Al-Quran antara imam-imam Qurra’ seperti:
# Imam Nafi’
# Imam Ibnu Kathir
# Imam Abu ‘Amru
# Imam Ibnu ‘Amir
# Imam ‘Asim
# Imam Hamzah
# Imam Al-Kisa’i

Ilmu Qiraat merupakan semulia-mulia ilmu kerana mempunyai kaitan yang rapat dengan Al-Quran dan hukum mempelajarinya adalah farhu kifayah. Proses pengajian dan pembelajaran ilmu Qiraat ini mestilah diambil daripada guru yang sanadnya sampai kepada Rasulullah S.A.W. kerana Al-Quran dan Qiraat merupakan Sunnah Muttaba’.


KHILAF TAJWID DAN QIRAAT PADA LUGHAH
Pertembungan Antara Ulama Lughah(Salaf Dan Khalaf) Pada Membicarakan IImu Qiraat Dan Tajwid 
Apabila kita membicarakan ikhtilaf antara ahli lughah dari era salaf dan era khalaf, adalah perlu diketahui bahawa mereka ini lebih dikenali sebagai golongan al- Qudama' (salaf) dan al-Muhdathin (khalaf). Antara tokoh-tokoh ulama lughah dari golongan qudama' ialah Abu al-Aswad ad-Du'ali (zaman sahabat), Sibawaih (zaman tabi` tabi`in) dan Imam Abu `Amru al-Basri (qari dan lughawi zaman tabi`in).
3Sebenarnya, pertembungan ini tidak pernah wujud di kalangan ulama-ulama lughah khususnya di al-Azhar sejak ia ditubuhkan bahkan sebelum wujudnya al-Azhar lagi. Akan tetapi setelah kewafatan Syeikh al-Azhar Jadul Haq `Ali Jadul Haq banyak perkara yang menimbulkan kontroversi telah mewarnai al-Azhar. Antara masalah yang dibawa oleh sebahagian ulama lughah pada masa kini (al-Muhdathin) yang mendapat tentangan oleh seluruh qurra' atau masyayeikh qiraat ialah dakwaan bahawa bacaan al-Quran yang ada pada hari ini sama ada kaedah membunyikan huruf atau cara menyebut huruf-huruf al-Quran dan qawaid hukum yang berkaitan dengan al-Quran seperti ilmu tajwid dan qiraat sebagaimana yang dibawa oleh qurra' dan yang diamalkan oleh seluruh umat Islam pada hari ini sebenarnya salah dan tidak menepati konsep yang sebenarnya. Pada hakikatnya, apa yang disampaikan oleh qurra' dan yang diamalkan oleh umat Islam pada hari ini dalam bab al-Quran seperti qiraat dan ilmu tajwid adalah merupakan warisan Islam yang diambil secara mutawatir atau bersanad dari zaman as-Salaf as-Soleh hingga zaman kita pada hari ini oleh ulama-ulama yang muktabar sehinggalah bersambung kepada Rasulullah S.A.W.
Sebagai contoh; al-Lughawiyyin al-Muhdathin mempertikaikan cara membunyikan huruf (Dhod)sebagaimana yang diketahui umum secara dharuri dengan menyatakan bahawa cara menyebut huruf ini yang sebenar ialah sedikit condong kepada bunyi huruf (Zho). Bahkan jika diperhatikan dengan teliti ia seolah-olah menyerupai huruf (Zho) yang umum. Apabila ditanya, mereka menjawab bahawa ahli-ahli lughah telah mentakkidkan perkara ini. Sebenarnya apa yang dinyatakan adalah salah kerana al-Quran dari sudut qiraat dan hukum tajwid adalah (Sunnatun Muttabi'atun)  yang diambil secara mutawatir oleh ulama khalaf dari ulama salaf bukan diambil daripada ahli lughah semata-mata.
Sebelum kita meneruskan perbahasan dalam masalah ini, perlu diketahui bahawa al-Lughawiyyun  atau ahli lughah terbahagi kepada dua golongan: al-Qudama' (salaf) dan al-Muhdathin (khalaf). Ahli lughah dari golongan al-Qudama' terdiri daripada lughawiyyin (ulama lughah) dan qurra'. Manhaj ilmu qiraat adalah diambil daripada kedua-dua golongan ulama ini. Manakala al-Muhdathin (khalaf) pula terbahagi kepada tiga golongan:
1) Orientalis,
 2) Ulama lughawi yang terpengaruh dengan pandangan orientalis,
 3) Ulama lughawi yang thiqah yang berpegang dengan manhaj lughah yang sahih.
Perlu diingat dan difahami bahawa bukanlah semua ulama lughawi muhdathin itu salah. Akan tetapi yang salah ialah mana-mana ulama lughawi yang terkesan dengan pandangan orientalis dalam qawaid lughah walaupun pada hakikatnya apa yang dinyatakan oleh pihak orientalis itu bersalahan dengan usul lughah yang thabit. Sesungguhnya para orientalis barat memang sengaja meletakkan usul lughah yang baru ke dalam usul lughah yang sedia ada dengan niat mereka untuk mencampak keraguan terhadap bahasa Arab yang menjadi bahasa al-Quran dengan tujuan untuk mempertikaikan kesahihan al-Quran yang telah dijamin kesuciannya dari tangan-tangan manusia.
Adapun golongan qurra' samada dari golongan qudama' dan muhdathin senantiasa ittifaq dan tidak wujud ikhtilaf di kalangan mereka melainkan pada sedikit masalah lughah yang kecil. Secara umumnya mereka semua ittifaq. 
Sekarang kita masuk kepada permasalahan yang berlaku pertikaian di dalamnya.
1) Ilmu Tajwid
Masalah:
Golongan lughawi muhdathin menyatakan bahawa ilmu tajwid bukanlah semata-mata dikhaskan untuk al-Quran kerana tajwid ini hanyalah untuk bahasa Arab sahaja dengan alasan bahawa tajwid adalah sebahagian daripada kalam-kalam arabiah, sebahagian daripada mustalahat arabiah dan bangsa Arab menggunakan tajwid dalam setiap perkara. Ertinya tajwid ini adalah merupakan sebahagian daripada lughah arabiah bukan dikhususkan kepada al-Quran sahaja.
Jika demikian, adakah ilmu tajwid hanya terhenti di kalangan lughawi sahaja dan mereka berhak mengubah qawaid atau usul ilmu ini atau apa-apa sahaja yang perlu walaupun bersalahan dengan manhaj yang telah diletak oleh ulama salaf (qurra` dan lughawi) yang diambil daripada Rasulullah S.A.W.???
Jawapan:
Perlu diketahui bahawa ilmu tajwid terbahagi kepada dua bahagian:
1) Tajwid `Ilmi
2) Tajwid `Amali atau Tatbiqi
Tajwid ilmi membahaskan teori-teori dalam ilmu tajwid seperti takrif hukum al-Ikhfa', al-Idgham dan lain-lain. Dalam hal ini, diharuskan mengambil dalil-dalil daripada ulama lughawi atau tidak menjadi kesalahan dalam memberi ruang kepada mereka untuk memberi pendapat ketika membahas teori-teori ilmu tajwid.
Adapun yang berkaitan dengan ilmu tajwid amali atau tatbiqi, perlu diambil perhatian bahawa bukan menjadi hak golongan lughawi untuk bercakap mengenainya kerana mereka bukan ahli dalam perkara ni bahkan ianya adalah dikhaskan untuk ahli al-Ada' atau ahli at-Talaqqi dan qiraat itu adalah suatu sunnah yang mesti diikut.
Kata ulama
.Al-Quran tidak diqias daripada lughah bahkan lughah yang diqias daripada al-Quran.
Makhraj dan Sifat Huruf :-
Masalah 1:
Ahli lughawi al-muhdathin membahagikan makhraj huruf  kepada 'Taqsim Souti' semata-mata bukan 'Taqsim Makhraj Huruf' seperti mendakwa fungsi (Arria'h)  dan (Al Halqu)  dalam masa yang sama menafikan fungsi wujudnya tempat keluar huruf di pangkal halkum, di tengah dan lain-lain makhraj huruf yang memberi kesan kepada bunyi.
Sebenarnya tidak menjadi satu masalah untuk berbincang masalah as-Sautiah tetapi bila kita bercakap tentang at-talaqqi maka tidak dapat tidak mestilah diambil dari ahli talaqqi. Tidak wajar kita mengatakan bahawa ahlul Ada' mesti ataupun wajib mengambil pandangan orang yang pakar dalam masalah Sauti dalam menentukan makhraj huruf.
Masalah 2:
Di antara makhraj huruf ialah (Aqsol Halqu) dan (Adnal Halqu) Ada di antara lughawi menafikan kewujudan kedua-dua makhraj huruf ini. Sebagai contoh; menafikan huruf (Hamzah) dan huruf ( Ha' ) daripada (Aqsol Halqu) dengan mendakwa tempat keluar huruf ( Hamzah ) ialah (Al Witrain Assoutaini) dan tempat keluar huruf  (Hamzah ) ialah (Al Halqu) tanpa menyebut dipangkal halkum atau hujungnya. Jika ini berlaku maka ia akan menafikan kedua-dua huruf ini daripada sifat (Al Mutajanisaini).Mereka juga menafikan kewujudan (Adnal Halqu) dan menggantikannya dengan nama baru iaitu (Aslul Luhat) . Ini juga akan menafikan tempat keluar huruf (Kho'),(Ghoin)dan(qof) dan sifat (Al Mutajanisaini)Jika semua ini berlaku sudah pasti akan merosakkan manhaj tajwid seperti manhaj Al-Idgham dan Al-Izhar.Ini juga akan menyebabkan berlakunya (at Tadakhul) dalam manhaj tajwid seterusnya merosakkan qawaid (Al mutajanisaini) yang telah diletakkan oleh Abu `Amr ad-Dani, al-Makki bin Abi Talib, Sibawih, Imam Abu `Amr al-Basri dan lain-lain.  Masalah ini berpunca daripada manhaj al-lughawiyyin al-muhdathin bertentangan dengan manhaj al-lughawiyyin al-qudama'. Sebahagian daripada mereka terkesan dengan dakyah orientalis yang mempertikaikan manhaj tajwid al-Quran. Mereka mengatakan bahawa qawaid tajwid dan qiraat yang diletakkan oleh ulama Islam adalah salah dan tidak tepat seperti mendakwa kesilapan ulama Islam dalam meletakkan qawaid makhraj huruf al-Quran. Semua ini adalah cubaan-cubaan untuk menjejaskan ketulinan al-Quran dengan melemparkan pelbagai dakyah  palsu pada qurra', manhaj qiraat dan tajwid. Begitu juga apabila mereka mendakwa makhraj sebenar bagi huruf (dhod) ialah (lidah diangkat ke langit hujung Thorof) yang menyebabkan bunyi huruf seperti huruf (Zho) sedangkan para qudama' tidak menyatakan demikian kerana makhraj sebenar huruf ini ialah seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu al-Jazari dalam kitabnya Toyyibah an-Nasyr; (Waddhodu min aisari au yumnaha) 
Masalah 3:
Golongan lughawi muhdathin juga menafikan sifat (Al munhirof) pada huruf (Ro)  sedangkan jelas al-qudama' menthabitkan sifat ini kepada huruf ini. Mereka sangat mudah menyalahkan golongan al-qudama' dan ahli iqra' tanpa ilmu yang sahih. Begitu juga dalam masalah sifat huruf seperti (Ar Rikhowa), (Al Jahru) dan (As Syiddah). Mereka tidak mengiktiraf kewujudan sifat-sifat ini pada huruf-huruf al-Quran. Pandangan mereka ini merosakkan manhaj tajwid yang sahih dan mempertikaikan ulama lughawi al-qudama' seperti Sibawih, al-Farra', Imam Abu `Amr al-`Alla' dan lain-lain dalam membahagikan sifat-sifat huruf kepada kategori lemah, sederhana dan kuat. Mereka mendakwa tiada kategori lemah, sederhana dan kuat pada sifat huruf seperti yang dinyatakan. Dengan itu, makhraj dan sifat huruf yang dibawa oleh ahli lughawi al-muhdathin sangat bertentangan dengan manhaj makhraj dan sifat huruf yang sahih di sisi ulama lughawi al-qudama'.
Kita selaku pelajar yang mendalami ilmu qiraat sedia maklum bahawa ada sebahagian dari kalangan ahli lughawi muhdathin yang mempertikaikan kewibawaan ilmu qiraat. Ini sebenarnya merupakan manhaj lughawi qudama'. Berdasarkan manhaj mereka, ahli lughawi hanya melihat kesesuaian qiraat dari sudut lughah semata-mata. Berdasarkan manhaj qurra', mereka memerhatikan qiraat dari semua sudut seperti lughawiah, fiqhiah, al-ada', al-rasm, martabat sanad dan lain-lain untuk menerima sesuatu qiraat. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh ulama lughawi ialah mereka hanya menerima qiraat yang bertepatan dengan disiplin ilmu lughah sahaja. Jika tidak maka sebaliknya. Ada juga ulama lughawi bahkan terdapat dari golongan al-qudama' sendiri yang membaca al-Quran dengan sebahagian qiraat syazzah yang kebetulan menepati dari sudut lughah. Akan tetapi mereka menolak sebahagian qiraat yang mutawatir dengan hujjah qiraat yang mutawatir ini tidak menepati disiplin ilmu lughah walaupun ('Ala wajhi Ihtimal). Sebenarnya perkara ini tidak wajar berlaku kerana bukan menjadi keahlian ulama lughawi untuk meletakkan qawaid usul al-ada' kerana usul alada' hanya boleh diambil dengan Talaqqi  atau Mushafahah sebagaimana khalaf menerima al-Quran ini daripada salaf.
Konklusinya, apa yang cuba dibawa oleh ulama lughawi muhdathin pada hari ini untuk membetulkan qawaid ilmu tajwid dan usul qiraat yang telah disusun oleh qurra' dan ulama lughawi salaf (qudama') adalah satu usaha yang tidak wajar kerana pada hakikatnya mereka telah dikelirukan oleh pihak orientalis barat. Sesungguhnya golongan orientalis ini sentiasa berusaha untuk mengelirukan umat Islam dengan mencampakkan keraguan-keraguan terhadap al-Quran. Kita hendaklah yakin dan beriman bahawa Allah Ta`ala telah menjamin kesucian kalamNya daripada dinodai oleh tangan-tangan manusia yang kufur kepadaNya.
Kita juga mesti memahami bahawa method dalam menerima dan mengambil al-Quran oleh para ulama adalah hanya dengan jalan al-talaqqi dan al-musyafahah. Perkara ini adalah thabit di sisi ulama salaf dan khalaf. Kita juga mesti beriman bahawa al-Quran telah diturunkan dengan tujuh huruf (sab'ah ahruf)) dan qiraat mutawatir yang ada pada hari ini adalah tujuh qiraat dan 3 mutammimah(kesemuanya mutawatir) itu yang wajib diterima dan tidak boleh diingkari walaupun menyalahi qawaid lughah yang arjah kerana qiraat merupakan Sunnah Muttabi'ah. Hukum mempelajari ilmu ini adalah fardu kifayah ke atas umat Islam dan fardu ain ke atas mereka yang mendalaminya. Mereka yang mendalami ilmu qiraat ini mestilah bersungguh-sungguh menguasainya dan menyebarkan kepada seluruh umat sehinggalah nur al-Quran kembali menerangi hati-hati umat Islam. Semoga kegemilangan Islam akan kembali bertamu pada zaman kita ini.
                  Segala ilmu agama juga haruslah di ambil secara talaqqi daripada Ulama, Imam,Qurra supaya kecacatan ilmu itu tidak dikhianati  serta mempunyai sanad yng tasalsul dari mushonnif kepada Rasulullah.Imam Abdullah Ibnu Mubarak ade berkata..tanpa isnad,sesiapapun akan berkata tentang perkara kebaikan. Sahabat nabi dahulu,pernah berjalan ketika musim sejuk sehinggakan tercabut telinganya terlanggar kayu disebabkan kerana sejuk membeku yng teramat sangat.Kesungguhan ini semata2 dilakukan kerana mengetahui ada perawi hadith yang lebih hampir kepada Rasulullah.Betapa tingginya syiar Islam jika ia dilakukan semata-mata kerana niat ikhlas kepada Allah. Jangn mudah memperlekahkan sanad jika kita tidak mampu melakukan sehebat ni.Tapi apa yang berlaku sekarang ialah orang Islam sendiri yang menghina dan memeperdebatkan apa yang telah dilakukan para sahabat.tabi',tabie' tabi'ein dan para alim ulama.Sepatutnya kita bersyukur kerana segala kemudahan ilmu dari alim ulama sudah tersedia ada.Hanya kita sahaja menunggu kuah tumpah dan pandai memilih mana yang sesuai dan sebetul-betulnya.

 QIRAAT MUTA’BARAH (QIRAAT YANG DAPAT DITERIMA)
Menurut Abdul Hadi al-Fadli bahwa terjadinya perbezaan pendapat mengenai sistem qira’at di kalangan ulama antara lain karena:
Pertama: Perbezaan qira’at Nabi saw sewaktu menyampaikan dan mengajarkan al-Qur’an kepada para sahabatnya, beliau membacakannya dalam pelbagai jenis qira’at. Seperti dalam surah Al-Rahman,55:87 berbunyi متكئين على رَفْرَفٍ خُضْرٍ وّعََبْقرِىّ حِسانٍ  Lafaz  رفرف    Pernah dibaca oleh Nabi saw dengan bacaan فارفر  demikian pula lafaz عبقرى   pernah dibaca oleh beliau dengan bacaan عباقرى   sehingga bunyi ayat tersebut menjadi   متكئين على رفارف خضروعباقرى حسان
Kedua: Adanya taqrir Nabi saw terhadap pelbagai qira’at yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Hal ini bersangkutan dengan perbezaan dialek di antara mereka dalam mengucapkan lafaz-lafaz tertentu. Seperti lafaz حتّى حين   dalam surah Yusuf (12): 35 dibaca  حتّى عين  , serta تَعْلَمُ   dalam surah Al-Baqarah (2):106 dibaca تِعْلَم   dan lain-lain.
Ketiga: Satu pendapat mengatakan bahwa perbezaan qira’at itu disebabkan karena berbezanya qira’at yang diturunkan  oleh Allah swt kepada Nabi saw melalui malaikat Jibril.
Keempat: Jumhur ulama ahli qira’at berpendapat, bahawa adanya perbezaan qira’at al-Qur’an disebabkan karena adanya riwayat dari para sahabat Nabi saw menyangkut pelbagai jenis qira’at yang ada.
Kelima: Sebagian ulama berpendapat, bahwa adanya perbezaan qira’at al-Qur’an disebabkan karena adanya perbezaan dialek  di kalangan bangsa Arab semasa turunnya al-Qur’an.  
Secara teguhnya, semua perbezaan pendapat tersebut sebenarnya bersumber dari Nabi saw baik karena baginda menyampaikannya dengan  qira’at yang berbeza mahupun karena taqrir beliau terhadap pelbagai jenis qiraat sahabat pada waktu itu.
Menurut Qadi Jalal al-Din al-Bulqiny bahwa qira’at itu terbagi ke dalam mutawatir, ahad dan syaz.
Mutawatir ialah qira’at tujuh yang masyhur,
Ahad ialah qira’at yang tiga yang menjadi pelengkap menjadi qira’at sepuluh, yang kesemuanya dipersamakan dengan qira’at para sahabat.
Syaz ialah qira’at para tabi’in seperti qira’at A’smasy, Yahya bin Watsab, Ibn Jubair dan lain-lain. 
Ismail mengkategorikan qira’at sepuluh kepada qira’at yang masyhur yang juga dapat diterima kualitinya dan dapat dipakai untuk membaca al-Qur’an serta wajib meyakininya sebagai al-Qur’an.  Sedangkan qira’at ahad ialah qira’at yang sah sanadnya tetapi menyalahi rasam Usmani atau menyalahi kaedah tatabahasa Arab ataupun qira’at tersebut tidak terkenal. Dan qira’at ahad ini tidak boleh dipakai untuk membaca al-Qur’an dan tidak wajib meyakininya sebagai al-Qur’an. Seperti dikemukakan oleh Hakim yang diriwayatkan dari ‘Asim al-Jahdari dari Abu Bakrah dari Nabi saw bahwa lafaz أَنْفُسِكم   dibaca  أَنْفَسِكُمْ   pada surah Taubah (9):128.
Adapun qira’at syaz menurut Ismail ialah qira’at yang tidak shahih sanadnya. Seperti Ibn Samiiqa’ membaca نُنَجِّيْكَ     dengan نُنَجَّيْكَ   dan lafaz  خَلْفَكَ  dibaca خَلْـََفََكَ   pada surah Yunus (10):92.    
Dari bermacam-macam qira’at yang  ada, beberapa qira’at yang dapat diterima (qira’at mu’tabarah) dengan memenuhi tiga syarat iaitu:
(1) qira’at itu sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Usmani, walaupun hanya tersirat,
 (2) sesuai dengan salah satu kaedah bahasa Arab dan
 (3) sanadnya shahih.   Menurut Ibn al-Jaziry bahwa apabila tiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka qira’at itu dianggap dha’if, atau syaz atau bathil baik qira’at itu berasal dari qira’at al-sab’ah, atau dari yang lain. Inilah kesepakatan para imam qira’at baik dari generasi salaf mahupun khalaf.KESIMPULAN
Ilmu qiraat adalah salah satu ilmu dan cabang-cabang ilmu yang ada hubungan dengan al-Quran yang sewajarnya diberi perhatian yang serius. Ilmu Qiraat hendaklah sentiasa di pelajari, dijaga, diamalkan serta disebarkan kepada seluruh masyarakat Islam.
Semoga misi untuk melahirkan para huffaz dan du’at yang berkemahiran dalam bidang al-Quran, berrpersonaliti tinggi, bertakwa, berilmu dan melahirkan generasi cendekiawan mampu mengembalikan tradisi zaman kegemilangan keilmuan Islam. Semoga Allah mempermudahkan jalan dalam mendaulatkan dan menghidupkan ilmu al-Quran. InsyaAllah. Amin…


BAB 17: YA ZAWAID

9:55 AM Edit This 0 Comments »

AISHAH BINTI YAAKOB
     M101088719


Pada Bab Zawaid ( الياء الزوائد)
, imam Yaakob akan mengithbatkan huruf Ya’ (ى) samada ketika waqaf atau wasol.

Contoh:


 
تنظرون dibaca تنظروني
فارهبون dibaca فارهبونى 
فاتقون dibaca        فاتقونى

Dan seumpamanya di dalam Al-quran kecuali kalimah (
يتق) di dalam surah yusuf, huruf Ya (ى)
Tersebut di hazafkan.

Dalil ad- Durrah dalam Ya’ Zawaid:

وتثبت
فى الحالين لا يتقي بيو سف (ح)حز كروس الآى

تلاقي
التنادي (ب) بن عبادي اتقون (ط) طما دعاء (ا) تل وأحذف مع تمدونني فلا

Ibnu wardan menithbatkan Ya’ pada kalimah

(التلاقي,التنادي)


Ruwais akan menithbatkan Ya’ pada kalimah

يا
عبادي فاتقون
 
Abu Jaafar menithbatkan Ya’ pada kalimah
دعاءى

 
Kholaf menhazafkan Ya’ pada kalimah
دعاءى,تمدنني


آتان
نمل (ي) يسر وصل وتمت ال أصول بعون الله درا مفلا و

Rauh menhazaf Ya’ pada kalimah

تئن
الله خير)ءا)

BAB 16: YA IDHOFAH

9:49 AM Edit This 0 Comments »

AISHAH BINTI YAAKOB
         M101088719


Abu Jaafar akan menghidupkan (membariskan) huruf Ya Idofah (ى ) yang sukun apabila bertemu dengan huruf hamzah Qato’ (ء ) sama ada :
1) Huruf hamzah (ء ) tersebut berbaris di atas :

إني أعلم Abu Jaafar akan menbaca dengan fathah

2) Huruf hamzah ( ء ) tersebut berbaris di bawah:

إن كنتم بناتيAbu Jaafar akan menbaca dengan fathah

3) Huruf hamzah ( ء ) tersebut berbarisdepan :
  إني أعيذهاAbu Jaafar akan membaca degan fathah


Dalam bab Ya’ Idofah ( الياءات الإضافة ) , Imam Yaakub akan membaca seperti riwayat Hafs iaitu disukunkan tidak seperti riwayat Abu Amru yang membariskan sama ada huruf hamzah Qato’ tersebut berbaris atas,bawah,atau depan.

Contoh :
( إني أعلم) ( إن بناتي) ( إني أعيذها)

  Yaakub membaca fathah ya’ idofah yang selepasnya lam ta’rif
Contohnya:
ربى الذى يحيى ,عهدى الظلمين) Yaakub membaca sukun Ya’ idofah yang selepasnya lam ta’rif jika ya’ itu isim munada
Contohnya:
يعبادي الذين ءامنو   pada surah al-ankabut
يعبادي الذين اسرفوا  pada surah zumar

  Ruh membaca dengan menhazaf Ya’ idofah pada kalimah:

عبادي لا خوف pada suruh az-zukhruf

Ruh membaca dengan fathah Ya’ idofah pada kalimah:
  إن قومى اتخذواpada surah Al-furqan

Ruwais dan kholaf membaca dengan fathah Ya’ idofah pada kalimah:
قل لعبادى الذين ءامنوا)) pada surah Ibrahim

Kholaf membaca fathah Ya’ idofah pada kalimah:
ربي الذي يحى ويميت)) surah Al-Baqarah
حرم ربى الفوحش)) surah Al-A’raf
عبادى الصلحون)) surah Ibrahim
عبادى الشكور)) surah Ibrahim
قل لعبادى الذين ءامنوا)) surah Ibrahim